Karim Sadli / V Magazine #80 Winter 2012.

Karim Sadli / V Magazine #80 Winter 2012.

Karim Sadli / V Magazine #80 Winter 2012.

Karim Sadli / V Magazine #80 Winter 2012.

Karim Sadli / i-D Winter 2011.

Karim Sadli / i-D Winter 2011.

Karim Sadli / i-D Winter 2011.

Karim Sadli / i-D Winter 2011.

Karim Sadli / i-D Pre-Fall 2011.

Karim Sadli / i-D Pre-Fall 2011.

Karim Sadli / i-D Pre-Fall 2011.

Karim Sadli / i-D Pre-Fall 2011.

Karim Sadli / i-D Spring 2011.

Karim Sadli / i-D Spring 2011.