Karim Sadli / V Magazine #80 Winter 2012.

Karim Sadli / V Magazine #80 Winter 2012.

Karim Sadli / V Magazine #80 Winter 2012.

Karim Sadli / V Magazine #80 Winter 2012.

Sølve Sundsbø / Vogue Italia July 2012.

Sølve Sundsbø / Vogue Italia July 2012.

Sølve Sundsbø / Vogue Italia July 2012.

Sølve Sundsbø / Vogue Italia July 2012.

Emma Summerton / Fat Magazine Spring 2012.

Emma Summerton / Fat Magazine Spring 2012.

Emma Summerton / Fat Magazine Spring 2012.

Emma Summerton / Fat Magazine Spring 2012.

Emma Summerton / Fat Magazine Spring 2012.

Emma Summerton / Fat Magazine Spring 2012.

Karl Lagerfeld / Numero #131 March 2012.

Karl Lagerfeld / Numero #131 March 2012.